مشاهده همه 12 نتیجه

دستگاه اره نواری MSS 1000

نوع دستگاه :اره نواری اتوماتیک و قدرتمند صفایی
ابعاد دستگاه :1600 * 2800 * 4000 سانتیمتر
ابعاد برش :تا قطر 1000 و چهار گوش 1000 * 1000 سانتیمتر
تیغه اره :1.3 * 54 * 10018 میلیمتر
موتور:موتور 5.5 کیلو وات
گیربکس :تیپ مکعبی
ولتاژ :سه فاز 380 ولت
وزن دستگاه :6500 کیلوگرم

دستگاه اره نواری MSS 1250

نوع دستگاه :اره نواری اتوماتیک و قدرتمند صفایی
ابعاد دستگاه :1600 * 3800 * 5000 سانتیمتر
ابعاد برش :تا قطر 1250 و چهارگوش 1250 * 1250 سانتیمتر
تیغه اره :1.3 * 54 * 11500 میلیمتر
موتور:دو موتور 4 کیلو وات
گیربکس :تیپ مکعبی
ولتاژ :سه فاز 380 ولت
وزن دستگاه :8580 کیلوگرم

دستگاه اره نواری MSS 2100

نوع دستگاه :اره نواری فوق سنگین 2100
ابعاد دستگاه :1800 * 5000 * 6000 سانتیمتر
ابعاد برش :تا قطر 2100 * 2100 سانتیمتر
تیغه اره :1.5 * 67 * 13500 میلیمتر
موتور:دو موتور 5.5 کیلو وات
گیربکس :تیپ مکعبی
ولتاژ :سه فاز 380 ولت
وزن دستگاه :12000 کیلوگرم

دستگاه اره نواری MSS 230

نوع دستگاه :اره نواری غیر اتوماتیک قابل حمل صفایی
ابعاد دستگاه :1150 * 750 * 1900 سانتیمتر
ابعاد برش :تا قطر 230 * 230 سانتیمتر
تیغه اره :0.9 * 27 * 2650 میلیمتر
موتور:موتور 1.1 کیلو وات
گیربکس :تیپ مکعبی
ولتاژ :سه فاز 380 ولت
وزن دستگاه :250 کیلوگرم

دستگاه اره نواری MSSDG 350

نوع دستگاه :اره نواری غیر اتوماتیک ماشین سازی صفایی
ابعاد دستگاه :1650 * 1100 * 2700 سانتیمتر
ابعاد برش :تا قطر 350 و چهار گوش 350 * 480 سانتیمتر
تیغه اره :1.1 * 34 * 5000 میلیمتر
موتور:موتور 2.2 کیلو وات
گیربکس :تیپ مکعبی
ولتاژ :سه فاز 380 ولت
وزن دستگاه :1200 کیلوگرم

دستگاه اره نواری MSSDG 550

نوع دستگاه :اره نواری غیر اتوماتیک ماشین سازی صفایی
ابعاد دستگاه :1000 * 2200 * 3000 سانتیمتر
ابعاد برش :تا قطر 550 و چهارگوش  550 * 680 سانتیمتر
تیغه اره :1.3 * 41 * 6300 میلیمتر
موتور:موتور 4 کیلو وات
گیربکس :تیپ مکعبی
ولتاژ :سه فاز 380 ولت
وزن دستگاه :2300 کیلوگرم

دستگاه اره نواری MSSH 800

نوع دستگاه :اره نواری اتوماتیک و قدرتمند صفایی
ابعاد دستگاه :1000 * 3000 * 3500 سانتیمتر
ابعاد برش :تا قطر 800 و چهار گوش 800 * 800 سانتیمتر
تیغه اره :1.3 * 54 * 8300 میلیمتر
موتور:موتور 5.5 کیلو وات
گیربکس :تیپ مکعبی
ولتاژ :سه فاز 380 ولت
وزن دستگاه :4500 کیلوگرم

دستگاه اره نواری MSSHOB 550

نوع دستگاه :اره نواری اتوماتیک بندیل بر
ابعاد دستگاه :2000 * 2200 * 3000 سانتیمتر
ابعاد برش :تا قطر 550 و چهار گوش 550 * 600 سانتیمتر
تیغه اره :1.3 * 41 * 6300 میلیمتر
موتور:موتور 4 کیلو وات
گیربکس :تیپ مکعبی
ولتاژ :سه فاز 380 ولت
وزن دستگاه :2800 کیلوگرم

دستگاه اره نواری MSSO 320

نوع دستگاه :اره نواری نیمه اتوماتیک ماشین سازی صفایی
ابعاد دستگاه :1250 * 850 * 2100 سانتیمتر
ابعاد برش :تا قطر 230 و چهارگوش 320 * 320 سانتیمتر
تیغه اره :0.9 * 27 * 3660 میلیمتر
موتور:موتور 1.5 کیلو وات
گیربکس :تیپ مکعبی
ولتاژ :سه فاز 380 ولت
وزن دستگاه :730 کیلوگرم

دستگاه اره نواری MSSO 350

نوع دستگاه :اره نواری نیمه اتوماتیک ماشین سازی صفایی
ابعاد دستگاه :1650*1100*2700 سانتیمتر
ابعاد برش :تا قطر 350*350 سانتیمتر
تیغه اره :1.1*34*5000 میلیمتر
موتور:موتور 2.2 کیلو وات
گیربکس :تیپ مکعبی
ولتاژ :سه فاز 380 ولت
وزن دستگاه :1200 کیلوگرم

دستگاه اره نواری MSSOH 350

نوع دستگاه :اره نواری اتوماتیک ماشین سازی صفایی
ابعاد دستگاه :1650*1100*2700 سانتیمتر
ابعاد برش :تا قطر 350 /چهارگوش 350*350 سانتیمتر
تیغه اره :1.1*34*5000 میلیمتر
موتور:موتور 2.2 کیلو وات
گیربکس :تیپ مکعبی
ولتاژ :سه فاز 380 ولت
وزن دستگاه :1200 کیلوگرم

دستگاه اره نواری MSSOH 550

نوع دستگاه :اره نواری اتوماتیک ماشین سازی صفایی
ابعاد دستگاه :1000 * 2200 * 3000 سانتیمتر
ابعاد برش :تا قطر 550 * 550 سانتیمتر
تیغه اره :1.3 * 41 * 6300 میلیمتر
موتور:موتور 4 کیلو وات
گیربکس :تیپ مکعبی
ولتاژ :سه فاز380 ولت
وزن دستگاه :2300 کیلوگرم