تیغ اره نواری, دستگاه اره نواری برقی

دسته بندی اره نواری

دسته بندی اره نواری

دسته بندی اره نواری بر اساس برش

 • افقی نوع لولایی (قیچی مانند)
 • نوع دو سـتونه
 • اره نواری افقی

دسته بندی اره نواری ،نوع قیچی ماننـد آن، در یـک سـر کلگی آن یـک بلبرینگ مفصلـی دارد؛ نوع دو سـتونه آن کلگـی را بـر روی میـل راهنماهـای دقیـق بـالا و پاییـن میکند.در بـرش بـا ماشـین اره دارای کلگـی قیچـی مانند، تیغـه در یک زاویـه تنـد وارد قطعه می‌شـود و کمان طولانی را بسـته به محیط قطعـه در حـال بـرش طـی می‌کنـد، کـه در نتیجه باعث سـیکل بـرش طولانی می‌شـود.در ماشـین اره دو سـتونه، زاویه تیغه همواره ثابت اسـت و مسـیر بـرش تنهـا به انـدازه قطر قطعـه می‌باشـد. عمل قیچـی میتواند بـرش بهتـری را نسـبت به دو سـتونه ارائه دهد. زاویـه ورود تندتر اسـت، بنابرایـن تیغـه کمتـر منحـرف می‌شـود. ایـن موضـوع در قطعـات جـدار نـازک اهمیتـی نـدارد ولـی بـا افزایـش ضخامـت جـداره ایـن فاکتـور اهمیت بیشـتری پیـدا می‌کند.فشـار تغذیـه عامـل دیگـری اسـت. فشـار تغذیـه در یـک اره بـا کلگـی مفصلـی در طـول تیغـه متغیـر اسـت. در نزدیکـی نقطـه مفصل (لولا) این فشـار بیشـترین بـوده و در نقطـه انتهایی مقابل کمتریـن میباشـد.اره نواری

 • اره نواری دو ستونه

اره هـای دو سـتونه بسـیار صلبتـر از اره‌های مفصلی هسـتند. چرا کـه آنهـا هـر دو سـر کلگی را نگـه می‌دارنـد. این موضوع سـرعت و فشـار تغذیـه تقریبـا یکنواخت را در سراسـر عـرض برش نتیجه می‌دهـد. ایـن صلبیـت همچنیـن ارتعـاش را کـم میکنـد کـه کیفیـت بـرش و عمـر تیغـه را افزایـش میدهـد. امـا نقطه ضعف آن کجاسـت؟ قیمـت!بـا اینکه اره‌هـای دو سـتونه برش‌های بهتر را سـریعتر می‌دهنـد امـا معمـولا قیمـت بیشـتری دارنـد. لازم به ذکـر اسـت کـه هزینـه اولیـه بیشـتر می‌توانـد بـا قابلیـت تولیـد بیشـتر جبران شـود. سـرمایه گذاری بیشـتر برای رفع نیاز خطوط تولیـدی کـه بـا قطعـات بـا قطـر زیـاد سـر و کار دارنـد منطقـی خواهـد بود.دستگاه اره نواری

دسته بندی اره نواری از لحاظ عملکرد

سـاده ترین اره‌هـا دسـتی هسـتند، پیشـرفته ترین‌ها کاملا  اتوماتیـک هسـتند و دسـته میانـی نیـز اره‌هـای نیمـه اتوماتیـک هسـتند.دسته بندی اره نواری بر اساس برش

 • اره نواری دستی

اره هـای نـواری دسـتی اپراتـور را مجبـور بـه اسـتفاده از تـوان فیزیکـی خـود بـرای بلند کـردن کلگی پـس از هر بـرش میکند. کلگـی اره نواری می‌توانـد سـنگین باشـد و عمـل بـرش خیلـی سـریع نیسـت. در این نوع اره باید خسـتگی و اسـتهلک اپراتور، ریسـک آسـیب دیدگـی و زمـان مـورد نیـاز برای بلنـد کردن کلگـی را به دقـت در نظر داشـت.اره‌هـای نواری نیمـه اتوماتیـک از یـک پیسـتون هیدرولیک بـرای بالا و پاییـن آوردن کلگی برش اسـتفاده میکنند. بـرای به کار انداختن ماشـین، اپراتـور با فشـردن یـک دکمه کلگـی را به بـالا می‌برد، و سـپس قطعـه را درون فک‌هـای اره محکـم کـرده و دکمه شـروع را میفشـارد.اره بـرش را انجـام داده و کلگـی را بلنـد می‌کنـد. اره نواری نیمـه اتوماتیـک بـرای مواردی کـه لازم دارید چند بـرش در طول قطعه ایجـاد کنید گزینه مناسـبی اسـت.اره نواری

 • اره نواری تمام اتوماتیک

علاوه بـر یـک سیسـتم هیدرولیـک کـه کلگـی را بـالا و پاییـن میبـرد، یـک اره نواری تمـام اتوماتیـک بـه چنـد غلتـک در فکهـا یـا فکهـای رفـت و برگشـتی مجهـز اسـت کـه قطعـه را بـه جلـو حرکـت می‌دهـد. اکثـر اره‌های اتوماتیـک مجهز به یک شـمارنده دیجیتـال نیـز می‌باشـند.معمـولا فـک اسـتاندارد در اره‌های اتوماتیک از نوع غلتکی می‌باشـد کـه از سـه یا پنج اسـتوانه که به صـورت عمـودی در دو طرف قطعه قـرار گرفته اند بهره میبرد. اسـتوانه‌های یک طرف شـیاردار بوده و به گیرش و جلو راندن قطعـه کمـک میکننـد؛ اسـتوانه‌های طرف دیگـر صاف بوده و میکروسـوییچی دارند که با فشـار قطعـه درون فک فعال می‌شـود.نوع دیگر فک، نوع رفت و برگشـتی اسـت.

همانطـور کـه از نامـش پیداسـت، به عقب و جلـو حرکـت می‌کنـد، بـرای گیره بندی قطعـه در حـال ورود جمـع شـده و آن را بـه سـمت کلگـی بـرش هدایـت می‌کنـد. ایـن نوع فک‌هـا بـرای برش‌های دسـته‌ای بهتریـن گزینـه می‌باشـند، چـرا کـه معمـولا قدرت کافـی برای قطعـات بزرگ، دسـته‌های سـنگین پـس از تنظیـم طـول بـرش مـورد نظـر وتعـداد قطعـات، اپراتـور دکمـه شـروع رافشـرده و اره باقـی امـور را انجـام می‌دهد، آنقـدر قطعه تغذیـه و برش می‌کنـد تا کار تولیـد را پایـان دهد.اولیـن مـورد اتمـام کار اسـت. دومیـن مـورد اتمـام قطعـه اسـت. زمانـی کـه ایـن مـورد پیـش می‌آیـد اکثـر اره‌هـا موقتـا متوقـف شـده و منتظر قطعـه جدید میماننـد تـا کار را تمام کننـد. آخرین مورد شکسـت تیغه اسـت. برخـی اره‌هـای مدرن مجهـز بـه سیسـتمی هسـتند که شکسـت تیغـه را متوجـه شـده و اره متوقـف میکند.

 • برش‌های فارسی بر

بـرای برخـی پروژه‌هـای تولیـد، بـرش فارسـی‌بر می‌توانـد تنهـا یک گزینـه برای داشـتن مجموعـه مونتـاژی خـوش ظاهـر باشـد. امـا بـرای برخـی پروژه‌هـای دیگـر ایـن بـرش یـک ضـرورت اسـت. دو نـوع ماشـین اره بـرای بـرش فارسـی‌بر اره‌هـای کلگـی چرخـان و اره‌هـای فـک چرخـان هسـتند.

 • ماشین اره نواری با کلگی چرخان

قطعه را به درون اره هماننـد ماشـین اره نواری معمولـی تغذیـه می‌کنـد: قطعه در راسـتای سـتون اره تغذیـه می‌شـود. کلگـی چرخـش را انجـام میدهـد تـا بـرش فارسـی‌بر صورت گیـرد، بنابرایـن اره بـه فضـای آزاد اضافـی نیـاز نـدارد. نقطه ضعف آن قیمت ماشـین اسـت. ایـن نـوع از ماشـین بـه چارچوبـی قویتـر نیـاز دارد کـه بـه نوبـه خـود قیمت را بالاتـر می‌بـرد.

 •  ماشـین اره  نواری فـک چرخـان

گیـره قطعـه را در زاویـه مشـخص شـده نگـه داشـته و قطعـه را بـه میـزان دوران مـورد نیـاز میچرخانـد. هرچـه طـول قطعـه افزایـش پیـدا کنـد، فضـای آزاد مـورد نیـاز بیشـتر میشـود. در کارگاه‌هایـی کـه چنـدان از بـرش فارسـی‌بر اسـتفاده نمی‌کننـد و بـه انـدازه کافـی فضـا دارنـد، ماشـین اره فـک چرخـان اقتصادی‌تریـن گزینـه اسـت. انتخـاب بیـن ماشـین اره فارسـی‌بر اتوماتیـک و نیمـه اتوماتیـک انتخـاب مهمـی اسـت.زمانـی کـه به برش‌هـای تکراری فارسـی‌بر نیـاز اسـت، ماشـین اره فارسـی‌بر تمـام اتوماتیـک معمـولا سـرمایه‌گذاری بهتـری اسـت. این ماشـین‌ها معمـولا فارسـی‌بر را در یـک جهـت انجـام می‌دهنـد، بنابرایـن بـرای کاربردهـای پرتیـراژی کـه بـرش فارسـی‌بر متنـاوب نیـاز دارنـد بسـیار مناسـب اسـت.

 • بندیل بر

واضح اسـت که بندیل کـردن قطعات زمان و هزینـه تولیـد را کاهـش می‌دهند. بریدن چنـد لولـه بـه طـور همزمـان ایـده خوبی بـرای صرفه‌جویـی در زمـان میباشـد، امـا ایـن نکتـه صرفا یـک راهنمایی اسـت و در همـه مـوارد صـدق نمیکند.بـرش چندتایی موثر نیازمند دسـته کردن محکـم قطعات اسـت. اگر قطعه در دسـته بـا فشـار کافـی نگه داشـته نشـود، ارتعاش رخ می‌دهـد کـه عمـر تیغـه اره را ۲۵% کاهـش می‌دهـد.

دو اسـتراتژی بـرای محکـم کـردن یـک دسـته وجود دارد:
 • بسـتن تسـمه یا مفتول پشـت هـر موقعیـت بـرش
 • دیگـری خال جـوش زدن بـه دو انتهـای قطعـات بـه یکدیگـر
 • هـر دو ایـن روش‌هـا یکی از با ارزشـ‌ترین منابـع کارگاه را می‌گیـرد: زمـان.

زمانـی زیـادی طـول می‌کشـد تـا اپراتـور قطعـه را بـه خوبی قرار دهـد، و آن را محکم دسـته کند و دسـته قطعات را به سـمت اره حرکـت دهـد.خریـد مـواد بندیـل شـده زمـان زیـادی را صرفه جویـی می‌کنـد، بـا اسـتفاده از گیره هیدرولیکـی فوقانـی کـه به ایمنـی بندیل در خلال بـرش از طریـق اعمـال فشـار اضافـی رو بـه پایین و نگه داشـتن قطعات بندیـل شـده کنـار هـم، کمـک می‌کند.مطمئنـا جابجـا کردن یک دسـته سـریعتر از جابجـا کردن شـش قطعه مجزا اسـت. مجددا به نظر می‌رسـد که دسـته بندی قطعات سـریع‌ترین روش اسـت. بـا ایـن وجـود هرچـه اندازه دسـته بیشـتر میشـود،

سـنگین تر و بد قلق‌تـر می‌شـود. ایـن وزن افزایـش یافتـه حرکـت اپراتـور شـما را کندتـر کرده و ممکن اسـت نیاز پیدا کنیـد اپراتور یـا وسـیله‌ای دیگـر اضافـه کنیـد تـا بـه بارگـذاری در خـط تولید کمـک کنـد. همچنیـن، اگـر وزن دسـته قطعـات از آنچـه کـه ماشـین شـما می‌توانـد تحمـل کند سـنگین‌تر باشـد ماشـین اره قـادر نخواهـد بود قطعـه را جابجـا کند.اسـتفاده از یـک گیره رفـت و برگشـتی برای جلو بـردن دسـته مـواد کمـک میکنـد. قبـل و بعـد از جابجـا کـردن مـواد، گیـره اصلـی بندیـل را محکـم و ایمن نگه مـی دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

فروشگاه آنلاین ماشن سازی صفایی

درباره فروشگاه آنلاین ماشن سازی صفابی بیشتر بدانید.

دستگاه اره نواری MS 2100،تیغه BI-METAL BAND SAW LENOX DIEMASTER 2،تیغه های LENOX CLASSIC® BI-METAL BAND SAW BLADES،LENOX CLASSIC PRO™ BI-METAL BAND SAW BLADES،تیغ اره نواری eberle مدل ct-flex-3000،تیغ اره نواری eberle مدل CT-flex® CHM،تیغ اره نواری eberle مدل CT-flex® Pro،دستگاه اره نواری MSSO 320 تمام اتوماتیک گیره دستی،دستگاه اره نواری MSSO 230 تمام اتوماتیک،دستگاه اره نواری MSS 1250،تیغ اره نواری LENOX CONTESTOR GT،دستگاه اره نواری MS 2100،دستگاه اره نواری MSS 1000،دستگاه اره نواری MSSOH 350 تمام اتوماتیک گیره هیدرولیک،دستگاه اره نواری MSSOH 320 تمام اتوماتیک،

پست های مرتبط